Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Sheerline Terrassen Bouw

1

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

V.O.F. Perdon & Montroos h.o.d.n. Sheerline Terrassen Bouw

Marconiweg 35-B

8071 RB Nunspeet

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Apeldoorn (Oost Nederland): 08131838

—————————————————————————————————————–

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van

koop en van verkoop van Sheerline Terassen Bouw, gevestigd te Nunspeet, hierna te noemen de gebruiker.

De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.

Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voorzover beide

partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar

deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de

toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop en aanvullingen/wijzigingen daarop

worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend, behoudens het bepaalde in artikel 11 van deze

voorwaarden.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten werkzaamheden

zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van een tekening of meerdere tekeningen.

Laatstgemelde omschrijving/tekening(en) dient tegelijkertijd met eerstgemelde stukken te zijn opgemaakt en eraan te

zijn gehecht. Alsdan zal de omschrijving/tekening voor beide partijen bindend zijn.

 1. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een

offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht

en aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 1. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de

kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging

wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen

aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of

toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen

aan de wederpartij in rekening te brengen, danwel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.

 1. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt

dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in

rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te

ontbinden.

 1. De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen.

ARTIKEL 4: VERPLICHTING VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat de gebruiker tijdig kan beschikken:

– over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en

beschikkingen), zo nodig in overleg met de gebruiker;

– over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;

– over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;

– over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

 1. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de wederpartij.
 2. De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en opleveringen, die niet tot het

werk van de gebruiker behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door de gebruiker uit te

voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt.

ARTIKEL 5: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

 1. Opgegeven opleveringstermijnen en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden

beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige oplevering/beëindiging van

de werkzaamheden dient de gebruiker derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Sheerline Terrassen Bouw

2

 1. Bij oplevering/verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke oplevering/fase als afzonderlijke transactie

beschouwd.

 1. De gebruiker is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling

of zekerheid van hem te verlangen alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken.

 1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder

werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de

overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of

andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd,

wanneer daarop door niet voor rekening van de gebruiker komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren,

respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

 1. Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in het

eerste lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

 1. De gebruiker heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door

overmacht, door voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden of door wijziging in de overeenkomst dan

wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van de gebruiker kan worden gevergd dat het werk binnen de

overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

 1. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de wederpartij

verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de gebruiker voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden

vergoed.

ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 1. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking

kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening

te brengen.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten

gevolge van de aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker

het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het

werk mogelijk wordt, behoudends wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht

nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker

verrichte werkzaamheden.

 1. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening

van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen,

daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of

namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

 1. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn

voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

 1. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de

offerte in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat

de gebruiker die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

 1. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden

uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

 1. De gebruiker is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De

gebruiker dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt

beperkt. De gebruiker is voorts verplicht de door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen op te

volgen.

 1. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn

verzekerd is.

 1. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de gebruiker met ingang van het tijdstip van

aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

 1. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de gebruiker zich voor aanvang van het werk op de hoogte van

de ligging van kabels en leidingen.

 1. De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke

voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de

naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.

 1. De gebruiker is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de wederpartij

voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen,

alsmede op gebreken in door de wederpartij ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen,

voor zover de gebruiker deze kende of redelijkerwijs behoorde te kenen.

 1. De gebruiker vrijwaart de wederpartij tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de

uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan (grove) nalatigheid of opzet, van de gebruiker, zijn personeel,

zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Sheerline Terrassen Bouw

3

ARTIKEL 7: OPNEMING GOEDKEURING

 1. Een redelijke termijn vóór de dag waarop het werk naar de mening van de gebruiker voltooid zal zijn, nodigt de

gebruiker de wederpartij schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig

mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de wederpartij in

aanwezigheid van de gebruiker en strekt er toe, te constateren of de gebruiker aan zijn verplichtingen uit de

overeenkomst heeft voldaan.

 1. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de wederpartij aan de gebruiker binnen 5 dagen schriftelijk medegedeeld, of

het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de (eventueel) aanwezige kleine gebreken

als bedoeling in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de

goedkeuring zijn.

 1. Wordt niet binnen 5 dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan de

gebruiker verzonden, dan wordt het werk geacht op de 5de dag na de opneming te zijn goedgekeurd.

 1. Geschiedt de opneming niet binnen 5 dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan de gebruiker bij aangetekende

brief een nieuwe aanvraag tot de wederpartij richten, met verzoek het werk binnen 5 dagen op de te nemen. Voldoet de

wederpartij niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de 5de dag na de in het eerste lid bedoelde dag te

zijn goedgekeurd. Voldoet de wederpartij wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige

toepassing.

 1. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van

ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als de dag van goedkeuring van het werk of van het

desbetreffende gedeelte.

 1. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van

goedkeuring mogen zijn, tenzij ze een eventuele ingebruikneming in de weg staan.

7 Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen

overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 8: OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 7 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.

De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt

beschouwd.

 1. De gebruiker is verplicht de in artikel 7, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste

lid als opgeleverd wordt beschouwd.

De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en des gebruikers zijn, zo spoedig

mogelijk te herstellen.

ARTIKEL 9: SCHORSING, BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT EN OPZEGGING

 1. De wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die de

gebruiker ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die de gebruiker

tengevolge van de schorsing lijdt, dient hem te worden vergoed.

 1. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de gebruiker, indien

hij de wederpartij tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.

 1. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de gebruiker bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling

voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk

aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de gebruiker betaalde bouwstoffen.

 1. Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is de gebruiker bevoegd het werk in onvoltooide staat te

beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.

 1. De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De gebruiker heeft in dat

geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten

maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten.

De gebruiker zendt de wederpartij een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de wederpartij ingevolge de

opzegging verschuldigd is.

ARTIKEL 10: BOUWSTOFFEN

 1. Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan

de gestelde eisen.

 1. De gebruiker stelt de wederpartij in de gelegenheid de bouwstoffen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de

aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monster) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat

laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De gebruiker is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of

zich te doen vertegenwoordigen.

 1. De wederpartij is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor

zijn rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van de gebruiker komen. Door de

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Sheerline Terrassen Bouw

4

wederpartij ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd.

 1. Zowel de wederpartij als de gebruiker kunnen ingeval van afkeuring van bouwstoffen vorderen dat een in onderling

overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard.

 1. De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan de wederpartij heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door

hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen worden door de gebruiker afgevoerd, onverminderd

de aansprakelijkheid van de wederpartij.

 1. Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt de wederpartij het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment

waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van

de wederpartij verblijven.

ARTIKEL 11: MEER- EN MINDERWERK

 1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
 2. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;
 3. ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;
 4. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
 5. in de gevallen als bedoeld in artikel 9, eerste lid.
 6. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn

voor hetzij:

– het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij

– het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij

– het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald

en welke door de wederpartij nader moeten worden ingevuld.

Ten aanzien van ieder stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

 1. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de gebruiker berekende prijzen

respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.

 1. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken

daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden

verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen worden verrekend voor zover zij

door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de gebruiker redelijkerwijs rekening

heeft moeten houden.

 1. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van

verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

 1. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken

om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder

kosten.

ARTIKEL 12: BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
 3. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een toeslag ter grootte van 2%

van de hoofdsom in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.

 1. zal de wederpartij aan de gebruiker vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief en

te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.

 1. zal de wederpartij na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand de kosten die verband houden met het nemen van

gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- en/of executiemaatregelen, waaronder kosten van een

faillissementsaanvraag, betalen. De wederpartij zal terzake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd

zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente.

 1. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet

gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

 1. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming

van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat

de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van

in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de

kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

 1. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en

vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening

betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen

enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in

de ruimste zin des woords, behoudens voorzover aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet is te wijten.

Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Sheerline Terrassen Bouw

5

werkzaamheden gebruikt.

 1. Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van

levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken kosteloos te vervangen.

De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke

levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken

hoofden ook – beperkt tot het bedrag van de netto kostprijs van de geleverde zaken, danwel de prijs voor de verrichte

werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

 1. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt

tot 6 maanden.

 1. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt

een maximale termijn van 1 jaar.

 1. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze

tussen partijen gelden. Er wordt géén garantie op de kleurvastheid van het kunststof verstrekt.

 1. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker

tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voorzover:

 1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of

ondeskundige bewaring (opslag in originele verpakking) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;

 1. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of

adviezen heeft gehandeld.

 1. voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of

namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.

 

ARTIKEL 14: EIGENDOM ONTWERPEN

 1. De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom terzake inhoud en vorm van

rapporten, tekeningen, ontwerpen, en dergelijke voor zover die door de gebruiker of in diens opdracht, worden

vervaardigd.

 1. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de

wederpartij terzake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

ARTIKEL 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij

aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan.

De betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen terzake van verrichte

werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen terzake, eventuele, schadevergoeding

wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

 1. In geval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de terzake gesloten overeenkomst als

ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

 1. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen

gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 16: PAND/WARRANTAGE

De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te

vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks

zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige

ingebrekestelling te zijn gehouden, dienst verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, danwel de overeenkomst

ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 17: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker

gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist,

op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt,

of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met

betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst

voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 18: WANPRESTATIE/VERZUIM

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is

gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde

van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de

tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, danwel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij

gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Sheerline Terrassen Bouw

6

Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens

verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.

 1. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan:

oorlog, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of

dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst

bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen,; natuurverschijnselen een en

ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die

door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

 1. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar

verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surseance van betaling, faillissement, beslaglegging,

boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact

aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

ARTIKEL 19: ANNULERING/ONTBINDING

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere

wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen.

 1. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de

gebruiker, naast vergoeding van ten minste 20% van de aanneemsom, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken,

alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de

gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker terzake.

 1. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 20: GESCHILLEN

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

 1. Eventuele geschillen zullen worden berecht met inachtneming van een toepasbare geschillenregeling/commissie c.q.

arbitrage. Indien een en ander niet toepasbaar blijkt zullen beide partijen in plaats daarvan een beroep doen op de

bevoegde Nederlandse rechter. Het komt de gebruiker toe een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de

plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.

 1. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat

binnen 1 maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden

voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde

rechter.